en portada
Dil­luns, 23 Gener 2017 11:35

El Par­tit Demòcrata present a la cel­e­bració de l’any nou amazic a Barcelona

Cada mes de gener, el poble amazic cel­e­bra la Festa del nou any amazic, coneguda amb el nom de “Yen­nayer“. Una festa molt emblemàtica que marca l’inici de l’any amazic.

Els dar­rers anys, arran de les reivin­di­ca­cions amazigues, aque¬sta festa s’està con­vertint en una cel­e­bració mar­cada per difer­ents activ­i­tats cul­tur­als que traspassen les fron­teres del nord d’Àfrica. L’any nou amazic, s’avança 950 anys al gre­gorià per mar­car l’accés al tron egipci de la 22a dinas­tia faraònica, d’origen amazic. El cal­en­dari és bàsi­ca­ment agrari i solar, i és util­itzat des de fa segles pels page­sos de tot el nord de l’Àfrica, amazigò­fons i arabòfons.

Avui dia, la cel­e­bració del Cap d’Any amazic ha esdevingut arreu del món una de les festes més sim­bòliques del movi­ment amazic. Serveix per reivin­dicar el reconeix­e­ment de la seva iden­ti­tat i els seus drets lingüís­tics i culturals.

Dimarts, 17 Gener 2017 16:08

S’aprova el pla d’acció del grup d’Immigració del Par­tit Demòcrata

El grup de tre­ball d’Immigració del Par­tit Demòcrata es va reunir ahir a la seu nacional del par­tit per encarar el pla de tre­ball per aquest any 2017. En el pla de tre­ball hi ha dos grans eixos, la relació amb el teixit asso­ci­atiu i la del relat ide­ològic, que es tro­baran en una gran jor­nada a la primavera.

El com­pro­mís és que en aque­stes prop­eres set­manes s’intensifiquin les reunions i trobades amb les difer­ents enti­tats i con­so­lats per tal de pre­sen­tar el nou par­tit i establir una via directe de col•laboració, conèixer les inqui­etuds de les per­sones immi­grades i poder con­sen­suar algunes polí­tiques. Paral•lelament i mit­jançant aque­sta roda de con­tactes es començarà a tre­bal­lar en la elab­o­ració de pro­postes polí­tiques per tal de mil­lo­rar l’encaix de les per­sones immi­grades a Catalunya i elab­o­rar una pro­posta de reg­u­lació de fluxos migra­toris i d’adquisició de drets ciu­tada­nia en la República Catalana.

Dil­luns, 16 Gener 2017 13:27

S’estrena el curt­metratge “el fan­tasma de la oficina’

Aquest diven­dres es va pre­sen­tar als cin­emes Girona el curt­metratge ‘El fan­tasma de la ofic­ina’ amb la presèn­cia dels actors pro­tag­o­nistes com la Laura Seguí, en José Sala, en Jesús Hernán­dez, en Rico Bar­beito, l’Òscar Mel­lado i en Jordi Fornieles. Va ser un curt­metratge molt entretingut dirigit per JS Navarro.

Hi va ser present la Còn­sul de Perú, Char­ito Bot­ton, el respon­s­able d’Immigració del Par­tit Demòcrata, Èric Bertran, i els diri­gents de Movipreu, Elva Arroyo y Augusto Anti­cona, con­vi­dats tots pel pres­i­dent de la Asso­ciació iberoamer­i­cana de cine inde­pen­dent, Jordi del Castillo, i amb l’objectiu de recap­tar fons per a la lluita con­tra el càncer.

Diven­dres, 30 Desem­bre 2016 10:41

Danses llatines per la Marató

Les Cotx­eres de Sants van ser el lloc triat pel Sec­re­tariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bor­deta per a les activ­i­tats de suport a la Marató de TV3, el pas­sat 18 de desem­bre, activ­i­tats que van organ­itzar les enti­tats d’aquesta coor­di­nadora, amb el suport d’altres col·lectius i asso­cia­cions de nous cata­lans. Entre les enti­tats que van van participar-​hi bal­lant, hi havia l’Associació boli­viana Yachai Folk, i les danses peru­anes del grup Inti Tusuy Runa.

Diven­dres, 30 Desem­bre 2016 10:21

Fede­latina cel­e­bra el Nadal amb la missa llatinoamericana

Un any més, la Fed­eració d’Associacions Llati­noamer­i­canes de Catalunya, Fede­latina, va organ­itzar la mul­ti­tudinària cel­e­bració eucarís­tica del Nadal amb la Missa Llati­noamer­i­cana a Santa Maria del Mar, el pas­sat 24 de desem­bre. La missa, que ja fa anys que se cel­e­bra, con­cen­tra una gran part de les asso­cia­cions d’aquesta fed­eració, que hi assis­teixen amb grups de dansa i música, i molts d’ells amb ban­deres i vestits region­als. Es tracta d’una de les cel­e­bra­cions llati­noamer­i­canes més conegudes i con­cor­regudes dels volts de Nadal. Javier Bonomi, pres­i­dent de la Fed­eració, va tenir un record per a tots els com­pa­nys i com­pa­nyes llati­noamer­i­cans que pateixen, i un record per als pro­jectes de pau arreu del món, i en espe­cial a Llati­noamèrica. També hi par­tic­i­paren nom­brosos líders asso­ci­atius i polítics. Per part del PDe­Cat hi assi­s­tiren Mouad Essemma, Jordi Ibáñez, Augusto Anti­cona i Elva Arroyo.

Dijous, 29 Desem­bre 2016 19:28

El dia del migrant. Cer­imò­nia oficial.

La Gen­er­al­i­tat de Catalunya va organ­itzar el dia 17 de desem­bre la com­mem­o­ració ofi­cial del Dia del Migrant, amb un acte a Casa Àsia, en que hi par­ticipà el Sec­re­tari d’Immigració de Catalunya Oriol Amorós, i la Comis­sion­ada d’Immigració de Barcelona, Lola López. Un con­junt de joves d’origen divers van deba­tre durant una bona estona al respecte d’alguns temes d’interès d’integració, acol­l­ida, estudis, reptes, coop­eració, al qual va seguir una inter­ven­ció musi­cal, i els dis­cur­sos de les autori­tats. La presèn­cia del Pde­Cat va recaure en Rosario Palomino i Albert Torras.

IniciAnte­rior123SegüentFinal
Pàgina 1 de 3

els últims vídeos

 • Arriba l'ajuda de la campanya
 • Jove llatí parla de la Diada 2015
 • Festa catalano-subsahariana ANC_Vic
 • FIESTA OFICIAL DE ECUADOR FORUM BARCELONA 2015 F.A.E.C.
 • SALAM GRUP
 • La Llama (Colectivo de Rap) - Voces Mudas
 • School Children Recount The Horror Of Peshawar Attack Khalid Shahbaz Views
 • El 9N el català també votarà!
 • Nosaltres també decidim (Marroc)
 • Nosaltres també decidim (Senegal)
 • The Catalonia to Come
 • #1 - Nen jugant al carrer! - Canvia El Xip! - atlas
 • ARA ÉS L'HORA! Inscriu-te!
 • L'EMIGRANT. Canta PERET. Concert per la Independència
 • Agresión nazi a un chino en metro de Barcelona
 • F.A.E.C. FIESTA DE LA INDEP. DEL ECUADOR FORUM 2014
 • Fiesta Patria De Colombia 2014(Forum Barcelona - 20 de julio)
 • Nazi agrediendo a un asiático en el metro de Barcelona
 • Jo també sóc d'Igualada - Canvia El Xip! - atlas
 • La campanya
 • Tania Wu
 • Barcelona por Chile II
 • مختفون : الخميس 1 ماي 2014 Mokhtafoun
 • El projecte d'integració Xeix s'amplia a la comunitat pakistanesa
 • UN RECORRIDO POR LA CASA MÉXICO EN BARCELONA, MEXCAT.
 • Sant Jordi stop motion 2014
 • Declaració del President Mas 08-04-2014
 • Les comunitats musulmanes ho tenen tot a punt per inaugurar la nova mesquita
 • 5 February Youm e Yakjehti Kashmir 2014 in Nous Catalan Foundation Barcelona Spain
 • Lo que Susana Diaz no quiere oir: Catalanes de Andalucía
 • 18 December Imigrants Day Barcelona Spain GEO
 • Impulsen plans de convivència a El Raval, Nou Barris i El Clot
 • Catalunya mestissa [SUBT]
 • Migranti spogliati nudi e
 • MEXCAT INAUGURACIÓN DE CASA MÉXICO

estàs con­vi­dat

Sense events

entra

Per poder comen­tar els arti­cles entra amb Face­book o Twit­ter

Subscriu-​te a nous​cata​lans​.cat
Subscriu-​te al nos­tre but­l­letí diari. Reb al teu cor­reu totes les notí­cies de nous​cata​lans​.cat!


catchmerefresh

Fes clic al botó verd per generar el captcha.
Joomla Exten­sions pow­ered by Joobi

el face­book

el twit­ter