en portada
Dimarts, 14 Febrer 2017 17:06

Es con­stitueix l’assemblea d’Immigració del Par­tit Demòcrata

Aquest dil­luns 13 de febrer al vespre, va tenir lloc la primera Assem­blea d’Immigració del Par­tit Demòcrata. Una seix­an­tena de per­sones van emple­nar l’auditori del par­tit amb ganes de tre­bal­lar per a la con­struc­ció d’un par­tit plural i divers capaç de fer front a les pre­ocu­pa­cions dels cata­lans, d’Europa i del món pel que fa a la gestió dels fluxos migra­toris i a l’acollida i inte­gració al nos­tre país.

L’assemblea va acor­dar fer un acte de pre­sentació del nou par­tit polític a primers d’abril amb la nova direc­ció per a donar a conèixer les sigles polí­tiques al teixit asso­ci­atiu de la Immi­gració i per con­sen­suar (amb la Direc­ció Nacional, les del­e­ga­cions ter­ri­to­ri­als, el teixit asso­ci­atiu i diver­sos experts) quins han de ser els prin­ci­pals eixos en la gestió de la política migratòria de la Catalunya inde­pen­dent i en l’adquisició dels drets de ciu­tada­nia en la futura República Catalana.

Es tractà d’una assem­blea molt par­tic­i­pa­tiva, amb per­sones il•lusionades i amb ganes de tre­bal­lar per a la con­struc­ció d’un par­tit polític amb vocació de ser majori­tari. Aque­sta assem­blea va insi­s­tir en la neces­si­tat de que el Par­tit Demòcrata tre­balli inten­sa­ment en la incor­po­ració de les per­sones immi­grades al cata­lanisme polític perquè guanyi el sí al refer­èn­dum sobre la inde­pendèn­cia de Catalunya i, al mateix temps, que lluiti per con­struir un nou país que val­gui la pena, ges­tio­nant els fluxos migra­toris que pre­servin un potent Estat del ben­es­tar que faci que tots els que vivim a Catalunya visquem dignament.

El Pres­i­dent del Par­tit Demòcrata a la veg­ue­ria de les Comar­ques de Barcelona, Xavier Badia, i en Xavier Bosch en rep­re­sentació de la veg­ue­ria de Barcelona ciu­tat i de la seva pres­i­denta Mercè Homs, així com rep­re­sen­tants d’algunes agru­pa­cions locals van assi­s­tir a l’assemblea per donar èmfa­sis a la importàn­cia de que l’àrea d’Immigració del par­tit tre­balli molt coor­di­nada­ment al ter­ri­tori amb les agru­pa­cions locals i grups munic­i­pals de cara a les prop­eres elec­cions municipals.

El respon­s­able d’Immigració del Par­tit Demòcrata, Èric Bertran, va donar la benvin­guda a tots els assis­tents i va explicar l’actual situació del pro­jecte d’Immigració del par­tit. Albert Tor­ras va con­duir l’assemblea mod­er­ant diverses inter­ven­cions molt inter­es­sants sobre­tot en la part de relat i dis­curs de la Rosario Palomino, la Lat­ifa el Has­sani, en Mouad Essemma, en Jordi Ibañez, l’Augusto Anti­cona i la Elva Arroyo, la Fàtima, l’Hugo, l’Anthony Corey, l’Enric Miró, en Miquel Esteve i altres per­sones, i Àngel Colom, sec­re­tari d’Immigració de l’antiga CDC i men­tor del pro­jecte de Nous Cata­lans, va felic­i­tar als nous lid­er­at­ges que s’havien for­jat en el si del par­tit en els dar­rers anys, i que tenen ganes de con­tin­uar tre­bal­lant per una Catalunya inclusiva.

Dime­cres, 08 Febrer 2017 13:52

El Par­tit Demòcrata dóna suport als qui han cotitzat a Veneçuela i no cobren les pensions

Aquest diss­abte va tenir lloc una con­cen­tració a la Plaça Catalunya de Barcelona de cata­lans d’origen veneçolà denun­ciant que fa 14 mesos que no cobren la pen­sió de jubi­lació que els hi per­toca del Gov­ern de Veneçuela. En tots aque­sts mesos el Gov­ern del país no ha donat cap expli­cació i això ha estar com­por­tant greus prob­lemes a mil­ers de cata­lans que han tre­bal­lat o tota o part de la seva vida a Veneçuela. Ja fa uns dies l’associació que han creat per aquest motiu es va reunir amb diver­sos respon­s­ables de l’Àmbit social del Par­tit Demòcrata per explicar la seva situació i el dipu­tat del par­tit al Con­grés de Dipu­tats Car­les Cam­puzano ha pre­sen­tat una sèrie de pre­guntes al Gov­ern Espanyol per tal que demani expli­ca­cions al Gov­ern de Veneçuela i li exigeixi el com­pli­ment del con­veni bilat­eral del sis­tema de pensions.

El respon­s­able d’Immigració del Par­tit Demòcrata, Èric Bertran, va estar present en aque­sta manifestació.

Dil­luns, 30 Gener 2017 12:27

El Par­tit Demòcrata a la cel­e­bració del Dia de la Inde­pendèn­cia de l’Índia

L’Indian Cul­tural Cen­tre pre­sidit per Rober Masih va organ­itzar, aquest diss­abte, una bon­ica festa al Casinet d’Hostafrancs plena de col­ors, ale­gria, ball i aroma de l’Índia. Era en motiu del Dia de la Inde­pendèn­cia de l’Índia. Però també era una trobada famil­iar per gaudir de les danses de Bol­ly­wood, de Bhangra, de sons i músiques de l’Índia…

L’Índia va ser la prin­ci­pal colò­nia anglesa al segle XIX. Després de la 1ª Guerra Mundial, van aparèixer forts movi­ments nacional­istes, molts d’ells dirig­its pel Par­tit del Con­grés, lid­erat per Mahatma Gandhi. Aquest va ini­ciar una cam­pa­nya de des­obe­dièn­cia civil.

Final­ment, després de la 2a Guerra Mundial, el 23 de maig de 1947 es va acon­seguir la inde­pendèn­cia i es va fixar la divisió de l’Índia pel 1948, però la data es va avançar. El 15 d’agost de 1947 la índia va acon­seguir la seva inde­pendèn­cia i amb això la divisió del sub­con­ti­nent en un Estat Indi (l’Índia) i un altre Musulmà (Pakistan).Tot aquest procés rev­olu­cionari que va por­tar l’Índia a convertir-​se, en 1947, en un país inde­pen­dent no pas a l’oblit: En aque­sta data del 15 d’agost de cada any se cel­e­bra dins i també fora del ter­ri­tori indi moltes festes com­mem­o­ra­tives d’aquest dia tan emblemàtic en la història recent de l’Índia.

Dil­luns, 23 Gener 2017 11:35

El Par­tit Demòcrata present a la cel­e­bració de l’any nou amazic a Barcelona

Cada mes de gener, el poble amazic cel­e­bra la Festa del nou any amazic, coneguda amb el nom de “Yen­nayer“. Una festa molt emblemàtica que marca l’inici de l’any amazic.

Els dar­rers anys, arran de les reivin­di­ca­cions amazigues, aque¬sta festa s’està con­vertint en una cel­e­bració mar­cada per difer­ents activ­i­tats cul­tur­als que traspassen les fron­teres del nord d’Àfrica. L’any nou amazic, s’avança 950 anys al gre­gorià per mar­car l’accés al tron egipci de la 22a dinas­tia faraònica, d’origen amazic. El cal­en­dari és bàsi­ca­ment agrari i solar, i és util­itzat des de fa segles pels page­sos de tot el nord de l’Àfrica, amazigò­fons i arabòfons.

Avui dia, la cel­e­bració del Cap d’Any amazic ha esdevingut arreu del món una de les festes més sim­bòliques del movi­ment amazic. Serveix per reivin­dicar el reconeix­e­ment de la seva iden­ti­tat i els seus drets lingüís­tics i culturals.

Dimarts, 17 Gener 2017 16:08

S’aprova el pla d’acció del grup d’Immigració del Par­tit Demòcrata

El grup de tre­ball d’Immigració del Par­tit Demòcrata es va reunir ahir a la seu nacional del par­tit per encarar el pla de tre­ball per aquest any 2017. En el pla de tre­ball hi ha dos grans eixos, la relació amb el teixit asso­ci­atiu i la del relat ide­ològic, que es tro­baran en una gran jor­nada a la primavera.

El com­pro­mís és que en aque­stes prop­eres set­manes s’intensifiquin les reunions i trobades amb les difer­ents enti­tats i con­so­lats per tal de pre­sen­tar el nou par­tit i establir una via directe de col•laboració, conèixer les inqui­etuds de les per­sones immi­grades i poder con­sen­suar algunes polí­tiques. Paral•lelament i mit­jançant aque­sta roda de con­tactes es començarà a tre­bal­lar en la elab­o­ració de pro­postes polí­tiques per tal de mil­lo­rar l’encaix de les per­sones immi­grades a Catalunya i elab­o­rar una pro­posta de reg­u­lació de fluxos migra­toris i d’adquisició de drets ciu­tada­nia en la República Catalana.

Dil­luns, 16 Gener 2017 13:27

S’estrena el curt­metratge “el fan­tasma de la oficina’

Aquest diven­dres es va pre­sen­tar als cin­emes Girona el curt­metratge ‘El fan­tasma de la ofic­ina’ amb la presèn­cia dels actors pro­tag­o­nistes com la Laura Seguí, en José Sala, en Jesús Hernán­dez, en Rico Bar­beito, l’Òscar Mel­lado i en Jordi Fornieles. Va ser un curt­metratge molt entretingut dirigit per JS Navarro.

Hi va ser present la Còn­sul de Perú, Char­ito Bot­ton, el respon­s­able d’Immigració del Par­tit Demòcrata, Èric Bertran, i els diri­gents de Movipreu, Elva Arroyo y Augusto Anti­cona, con­vi­dats tots pel pres­i­dent de la Asso­ciació iberoamer­i­cana de cine inde­pen­dent, Jordi del Castillo, i amb l’objectiu de recap­tar fons per a la lluita con­tra el càncer.

IniciAnte­rior123SegüentFinal
Pàgina 1 de 3

els últims vídeos

 • Arriba l'ajuda de la campanya
 • Jove llatí parla de la Diada 2015
 • Festa catalano-subsahariana ANC_Vic
 • FIESTA OFICIAL DE ECUADOR FORUM BARCELONA 2015 F.A.E.C.
 • SALAM GRUP
 • La Llama (Colectivo de Rap) - Voces Mudas
 • School Children Recount The Horror Of Peshawar Attack Khalid Shahbaz Views
 • El 9N el català també votarà!
 • Nosaltres també decidim (Marroc)
 • Nosaltres també decidim (Senegal)
 • The Catalonia to Come
 • #1 - Nen jugant al carrer! - Canvia El Xip! - atlas
 • ARA ÉS L'HORA! Inscriu-te!
 • L'EMIGRANT. Canta PERET. Concert per la Independència
 • Agresión nazi a un chino en metro de Barcelona
 • F.A.E.C. FIESTA DE LA INDEP. DEL ECUADOR FORUM 2014
 • Fiesta Patria De Colombia 2014(Forum Barcelona - 20 de julio)
 • Nazi agrediendo a un asiático en el metro de Barcelona
 • Jo també sóc d'Igualada - Canvia El Xip! - atlas
 • La campanya
 • Tania Wu
 • Barcelona por Chile II
 • El projecte d'integració Xeix s'amplia a la comunitat pakistanesa
 • UN RECORRIDO POR LA CASA MÉXICO EN BARCELONA, MEXCAT.
 • Sant Jordi stop motion 2014
 • Declaració del President Mas 08-04-2014
 • Les comunitats musulmanes ho tenen tot a punt per inaugurar la nova mesquita
 • 5 February Youm e Yakjehti Kashmir 2014 in Nous Catalan Foundation Barcelona Spain
 • Lo que Susana Diaz no quiere oir: Catalanes de Andalucía
 • 18 December Imigrants Day Barcelona Spain GEO
 • Impulsen plans de convivència a El Raval, Nou Barris i El Clot
 • Catalunya mestissa [SUBT]
 • Migranti spogliati nudi e
 • MEXCAT INAUGURACIÓN DE CASA MÉXICO

estàs con­vi­dat

Sense events

entra

Per poder comen­tar els arti­cles entra amb Face­book o Twit­ter

Subscriu-​te a nous​cata​lans​.cat
Subscriu-​te al nos­tre but­l­letí diari. Reb al teu cor­reu totes les notí­cies de nous​cata​lans​.cat!


catchmerefresh

Fes clic al botó verd per generar el captcha.
Joomla Exten­sions pow­ered by Joobi

el face­book

el twit­ter